Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

hijkk
6148 7e05
Reposted fromumorusana umorusana viaunmadebeds unmadebeds
hijkk
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaunmadebeds unmadebeds

December 22 2017

hijkk
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viaunmadebeds unmadebeds

October 21 2017

hijkk
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
hijkk
4579 5d08 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaiblameyou iblameyou

October 09 2017

1519 8318
Reposted frombrumous brumous viaunmadebeds unmadebeds
hijkk
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viaunmadebeds unmadebeds

October 08 2017

September 21 2017

hijkk
4841 8a40 500
Reposted bySkydelanpartyhardorgtfo
hijkk
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaunmadebeds unmadebeds
4044 51e8 500

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa via169cm 169cm

May 31 2015

I’m such a “Look at the moon!” person.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
hijkk
Diabła warte to nasze życie, powiem panu. Te wszystkie nasze sny, marzenia, nadzieje.
— Traktat o łuskaniu fasoli, W.Myśliwski

May 28 2015

hijkk
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci. Nie wiem, czy pan kiedyś coś takiego odczuwał, ale jakby coraz trudniej było przeżyć dzień. Nie, nie o to chodzi, że długi. Jakby to panu powiedzieć. No, tak jak dzisiaj. Dzień jak każdy, a całe życie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
I’m so good at beginnings, but in the end I always seem to destroy everything, including myself.
Kiera Van Gelder
hijkk
8042 ba66
6914 bb15 500

May 18 2015

hijkk
dlaczego jesteś taka obca, dlaczego nie w moim łóżku
palisz tej nocy papierosa za papierosem?
— Jacek Podsiadło
hijkk
9341 05bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl